Tolkning av Befolkningspyramider

Uppbyggnad: I befolkningspyramiden ritas:
blå staplar åt vänster för Män, och
röda åt höger för Kvinnor.

Detta görs för varje åldersgrupp: Längst ner de som är 0 år det aktuella året, sedan de som är 1 år,..., längst upp de som är 100 år (eller mer).

Vitt streck: I animationen visas ett vitt streck som följer de som är födda 1968 (startåret) uppåt i åren.

Gula streck: De lodräta gula strecken visar skalan i horisontell led (antal individer), värdet visas ovanför diagrammet (syns ej i exempel-bilden).

Stora/små åldersgrupper: I pyramiden ser man att vissa åldersgrupper är mycket större än andra. Födelsetalen kan variera ganska mycket (antal födda barn per 1000 kvinnor i fertil ålder). När de stora/små barngrupperna sedan blir vuxna så blir det många/få möjliga föräldrar. Man ser ett periodiskt mönster över "en generation", cirka 20 år.

Planeringsunderlag: Animeringen visar hur en stor grupp nyfödda blir äldre (flytta sig uppåt i diagrammet) och därmed ökar behovet av först daghem, sedan skola, universitet, därefter blir de föräldrar, sedan pensionärer och så börjar dödlighetsfrekvensen att öka. Kommuner, landsting och staten måste planera för dessa variationer och öka/minska antal daghem, skolor, sjukhus, pensionärshem etc.

40-talister m.fl.: Man brukar tala om de stora grupperna: "40-talisterna", "60-talisterna" och "de födda kring 1990". Länge hade 40-talisterna de största årsklasserna, men för några år sedan hade så pass många av dem dött så att 60-talisterna fick de största årsklasserna.

Stor inflyttning:Ibland kan det vara stor inflyttning som ger stora årsklasser. Detta gällde t.ex. för en del förortskommuner till storstäder där det byggdes mycket på 1970-talet.

Kvinnor blir äldre: Kvinnor har högre medellivslängd än män och därför finns det fler kvinnor än män i höga åldrar (från cirka 65 år).

Flytt till högskolestudier: För många mindre kommuner syns en tydlig minskning för unga vuxna (strax över 20 år). Det kan vara flytt till större ort för högskolestudier. Ibland är det fler kvinnor än män som flyttar. In- och utflyttning från kommuner är större än man tror, ofta balanserar de, men många kommuner har nettoUTflyttning.

Demografi och statistik: Vill man studera delkomponenterna i befolkningsförändringar närmare så får man gå till SCB:s Databaser och ta fram statistik om Befolkning: födda, döda, flyttningar, ålder etc.

Kontakt:
epost: regionalt@scb.se

Senast uppdaterad: 2019-03-27